Keurmerk

Als auditor en projectleider heb ik veel musea begeleid naar registratie in het Museumregister Nederland. Mocht u uw museum willen laten registreren dan kunnen wij daarbij adviseren en begeleiden.  Wanneer uw museum al lange tijd geen herijking heeft gehad en u graag een goed inzicht wilt hebben in de stand van zaken kunt u door ons een, op de situatie van uw museum afgestemde, kwaliteitscheck laten uitvoeren. Wij kunnen u ondersteunen bij de zorg voor de kwaliteit  en bij het oplossen van eventuele knelpunten.


Kwaliteit & Kwaliteitszorgsysteem

Om de kwaliteit van uw museum organisatie of  erfgoedinstellingen te bewaken en te verbeteren is het aan te raden een kwaliteitszorgsysteem te hanteren. U kunt een dergelijk systeem intern opzetten of uitbesteden.

Kwaliteitszorg kan worden omschreven als “het aansturen van een continu verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen”. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen.

Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van een eigen kwaliteitszorgsysteem of een kwaliteitscheck uitvoeren.